27 02

Nawet najbardziej genialny i innowacyjny pomysł na biznes nie wystarczy, aby przedsięwzięcie było rentowne. Bardzo możliwe, że już w trakcie tworzenia nowego pomysłu inna firma realizuje podobny, a może nawet identyczny. Tego rodzaju zagrożeń jest znacznie więcej. Aby się przed nimi zabezpieczyć, konieczne staje się zrealizowanie profesjonalnej analizy rynki i weryfikacji konkurencji.

Na czym polega analiza rynku?

Bez względu na sektor gospodarki, w którym porusza się przedsiębiorstwo, analiza rynku jest zespołem czynności realizowanych w celu zrozumienia zachowań i procesów rynkowych. Okazuje się to niezbędne do przeprowadzania nowych działań rozwojowych, np. implementacji nowego pomysłu na biznes, otwarcia nowej linii produkcyjnej czy rozszerzenia oferowanych przez firmę usług. Do najważniejszych czynników, które bada się w ramach analizy rynkowej, należą relacje pomiędzy podażą a popytem w danym sektorze. Ważny jest również stopień sił wytwórczych, dochodów, potencjalnej rentowości, wielkości produkcji czy rynkowych wahań cen.

Ze względu na kryterium wielkości obszaru analiza rynku i konkurencji będzie dotyczyła całkowitego rynku krajowego, rynku międzynarodowego lub rynku lokalnego, regionalnego. Wszystko zależy od tego, w jakiej branży działa przedsiębiorstwo. Robienie analizy rynku dla nowo powstającej, miejskiej gazety informacyjnej o charakterze lokalnym naturalnie powinno zawierać zbadanie konkurencji, działającej nawet w bardzo odległych miastach. Nie będzie jednak konieczna analiza działalności przedsiębiorstw, poruszających się w zupełnie innych sektorach. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku firm, których działanie jest dużo bardziej skorelowane z wieloma segmentami gospodarki. Przykładem może być szeroko rozumiana branża finansowa.

Analiza rynku i konkurencji – przykładowe metody

Podstawową zasadą przy sporządzaniu analizy rynku jest to, że powinna ona mieć wymiar proporcjonalnie całościowy względem pomysłu i branży, w której się działa. Wobec tego przykłady analizy rynku będą się zawsze różniły. Badanie przeprowadza się zawsze na kilku płaszczyznach. Publikowanymi w internecie przykładami i wzorami jak najbardziej można się inspirować, ale nigdy nie należy polegać wyłącznie na nich, gdyż w każdym przypadku analiza rynku będzie wyglądała inaczej. Różni się nie tylko konkretny podmiot analizy – firma, pomysł na biznes – ale także zmienne warunki otoczenia gospodarczego i biznesowego.

Do najpopularniejszych metod analizy rynku należy weryfikacja panujących trendów. W tym zakresie dokonuje się badania wartości sprzedaży, kanałów dystrybucji, słabszych i mocniejszych stron przedsiębiorstwa. Do polecanych, przykładowych metod analizy rynku i konkurencji zaliczyć należy badanie cyklu życia produktu, portfelową analizę strategiczną oraz analizę SWOT. Ta ostatnia, choć jest bardzo popularna i wydaje się banalna, w praktyce rzadko sporządzana jest we właściwy sposób. Kluczem do realizacji analizy SWOT jest odpowiednie odróżnienie zalet (strengths) od szans (opportunities) i – analogicznie – wad, słabości (weaknesses) od zagrożeń (threats). Bardzo ważne jest to, aby oceny dokonywać sprawiedliwie. Występowanie dwóch ostatnich wartości (zagrożenia, słabości), nawet w sporej liczbie, wcale nie powinno być przesłanką do porzucenia projektu! Wręcz przeciwnie – taka analiza rynku będzie bardziej wartościowa, ponieważ pokaże, w jaki sposób ukierunkować działania, aby zapobiec wystąpieniu niepreferowanych scenariuszy.

Analiza rynku – biznesplan, który wskazuje także na zagrożenia inwestycji

Dobry biznesplan to podstawa wdrażania innowacji i nowych pomysłów w każdym przedsiębiorstwie. Znamienne jest zresztą, że ubiegając się o kredyt obrotowy lub inwestycyjne dla firmy, zwykle należy przedstawić w banku sporządzony biznesplan. Dokument powinien składać się z kilku elementów, w tym m.in.:

  • ogólnego opisu planowanego przedsięwzięcia,
  • analizy strategicznej sytuacji teraźniejszej,
  • charakterystyki przedsiębiorstwa,
  • badania otoczenie zewnętrznego i zewnętrznego,
  • planów marketingowych i sprzedażowych,
  • szczegółowego harmonogramu działań,
  • analizy finansowej.

Analiza rynku nieruchomości – szczególnie przydatna w trakcie wzrostu cen

Metoda analizy rynku sprawdza się także w przypadku innych sektorów, które wcale nie wymagają prowadzenia działalności gospodarczej. Świetnym przykładem jest analiza rynku nieruchomości. Przed zakupem mieszkania, domu lub lokalu o charakterze inwestycyjnym, należy przeprowadzić badanie. Trzeba uwzględnić w nim średnie ceny w danym mieście, przeanalizować lokalizację, w przypadku nieruchomości pod wynajem porównać przewidywane wpływy z wydatkami (koszty kredytu).