Zobacz, które inwestycje niematerialne są najbardziej ryzykowne

Maklerzy, bankierzy inwestycyjni i fundusze inwestycyjne tworzą wokół swoich produktów atmosferę tajemniczości. O instrumentach finansowych i inwestycjach, które sprzedają, nie mówią otwarcie. Rozszyfrowaliśmy dla was żargon branżowy i stworzyliśmy ranking ryzyka inwestycji niematerialnych. Tylko u nas eksperci za darmo zdradzają swoje tajemnice.

Co to są inwestycje niematerialne?

Do definicji wartości niematerialnych można podejść na wiele sposobów. Wartości niematerialne i prawne są pojęciem ujętym w ustawie o rachunkowości. Są to (za art. 3 ust. 17 ustawą o rachunkowości) aktywa trwałe i prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych i know-how. Praw majątkowych, wytworzonych we własnym zakresie, oprócz kosztów prac rozwojowych, według ustawy nie można zaliczyć do aktywów.

Definicja ta jest przydatna do rozliczeń rachunkowych w przedsiębiorstwach, jednak dla indywidualnego inwestora nie przedstawia większej wartości, chyba że sam zechce rozliczać swoje podatki. Lepiej jest zdefiniować inwestycję jako każde działanie mające przynieść zysk w przyszłości. Większość inwestycji w dzisiejszym świecie ma charakter niematerialny – choć oczywiście inwestycje w metale szlachetne, antyki czy w sektor towarowy wciąż są atrakcyjne jak zawsze.

Rodzaje inwestycji niematerialnych – oceniamy ryzyko

Uszeregowaliśmy inwestycje niematerialne pod względem ryzyka inwestycyjnego. Jest to pewne uproszczenie. Dobrze skonstruowany fundusz hedgingowy będzie bezpieczniejszą inwestycją niż obligacje np. Argentyny. Na każdą inwestycję trzeba patrzeć tak naprawdę jednostkowo, pozwoliliśmy sobie jednak dokonać pewnych generalizacji.

Nie sposób wymienić wszystkich możliwych inwestycji. Pominęliśmy m. in. certyfikaty strukturyzowane, polisy inwestycyjne, lokaty, krótkie opcje, instrumenty pochodne, handel wysokich częstotliwości, czy zdrowie. Wszystkie one podlegają tym samym zasadom. Każda inwestycja ma określone ryzyko, czas realizacji i oczekiwane korzyści.

Private equity

Jest to inwestycja w spółki nie istniejące w obrocie publicznym, o charakterze długoterminowym. W zamian za inwestycję inwestor, bądź fundusz inwestycyjny uzyskuje udziały w spółce, dzięki którym może mieć wpływ na zarządzanie nią. Private equity to zazwyczaj inwestycje w firmy z branży nowych technologii, obarczone dużym ryzykiem.

Ostatnio modne jest inwestowanie tego typu za pomocą tzw. crowdfundingu, czyli publicznego gromadzenia kapitału w internecie. Dzięki temu można pominąć prowizję funduszy inwestycyjnych, jednak inwestor pozbawia się w taki sposób większej kontroli nad wspieraną firmą i eksperckiej wiedzy – często firmy zbierające pieniądze poprzez crowdfunding działają na granicy oszustwa i oferują produkty, których nie da się tak naprawdę przy obecnej technologii stworzyć. Jedną z form private equity są fundusze typu venture capital. Zapewniają one wsparcie menadżerskie już na wczesnym etapie istnienia firmy i dążą do realizacji zysku w okresie zazwyczaj od 3 do 7 lat.

Ryzyko: duże do bardzo dużego.

Kryptowaluty

Choć boom na inwestycje w kryptowaluty już minął, to nadal jest to atrakcyjna inwestycja niematerialna. Do handlu kryptowalutami nie potrzebujemy pośrednictwa funduszu czy ustrukturyzowanej prawnie giełdy. W swoim złotym okresie bitcoin notował tysiąckrotne zwroty z inwestycji.

Obecnie istnieje kilka tradycyjnych kryptowalut o stosunkowo stabilnym kursie i tysiące tzw. altcoinów, czyli mniej znanych walut. Inwestycja w te drugie jest obarczona dużym ryzykiem, ale może być równie opłacalna, jak inwestycja w bitcoin w jego najlepszym czasie. Inwestycja w małe kryptowaluty daje stosunkowo niewielkim funduszom czy inwestorom możliwość samodzielnego wpływania na kurs całej waluty, co daje dostęp do niespotykanych gdzie indziej możliwości zagrań inwestycyjnych.

Ryzyko: średnie do ekstremalnego.

Hedge fund, czyli po polsku fundusz hedgingowy

Hedging to pozycja inwestycyjna, która ma na celu zminimalizowanie ryzyka poprzez inwestycję towarzyszącą. Zazwyczaj w tym celu stosuje się kontrakty typu futures, derywaty, krótką sprzedaż czy HTF. Inwestycja hedgingowa może przykładowo wyglądać w następujący sposób: inwestor nabywa akcje firmy A, licząc na ich wzrost, jednak kurs podlega dużym wahaniom. Aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjne nabywa więc akcje konkurencyjnej firmy B z opcją na krótką sprzedaż. Jeśli całej branża odnotuje straty, inwestor odzyska pieniądze z krótkiej sprzedaży akcji firmy B, natomiast jeśli pójdzie jej dobrze odnotuje zysk ze sprzedaży akcji firmy A. W dobrze opracowanym hedgingu obie opcje powinny przynieść zysk inwestorowi.

Jako ciekawostkę można dodać, że poprzez tworzenie sieci powiązań między inwestycjami instrumenty tego typu stanowią zagrożenie dla gospodarki światowej, czego mogliśmy doświadczyć w 2008 roku.

Ryzyko: średnie.

Akcje

Są to papiery wartościowe dające inwestorowi część własności spółki. Taki akt własności gwarantuje akcjonariuszowi pewne prawa, np. prawo głosu i do dywidendy. Akcje to dość klasyczna inwestycja. Nie da się samemu obracać akcjami, należy mieć otwarty rachunek maklerski i zlecać kupno i sprzedaż maklerowi, który policzy sobie za to prowizję.

Akcjami handluje się na dwa sposoby. Część inwestorów traktuje je jako inwestycję długoterminową. Na dużych giełdach średnio kurs akcji stale rośnie w perspektywie kilku lat. Druga część inwestorów traktuje inwestycję na giełdzie jako krótkoterminową, starając się ugrać duży zysk w krótkim terminie.

Ryzyko: od małego do dużego.

Handel emisjami zanieczyszczeń

Nazywany też kredytem węglowym. Pojedynczy certyfikat uprawnia do emisji tony dwutlenku węgla lub jego ekwiwalentu w innym gazie cieplarnianym. Powstał by spróbować użyć mechanizmów rynkowych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Istnieją dwa rodzaje kredytów węglowych. Pierwsze funkcjonują na poziomie międzynarodowym dzięki porozumieniu z Kioto, a drugie są dobrowolnie wydawane i kupowane przez firmy.

O certyfikatach do emisji CO2 było ostatnio głośno przy okazji podwyżek cen prądu w Polsce. Okazało się, że musimy je kupować od krajów o niższej emisji tego gazu cieplarnianego. Należy się spodziewać, że ceny za emisję węgla do atmosfery będą tylko rosły, co czyni nadal wciąż tanie uprawnienia do emisji potencjalnie doskonałą inwestycją. Dla osób świadomych ekologicznie niewątpliwą zaletą handlu emisjami jest dbanie o środowisko naturalne przy okazji zarabiania.

Ryzyko: małe.

Obligacje

To jedna z najbezpieczniejszych form inwestycji. Szczególnie jeśli mamy na myśli obligacje skarbowe. Gwarantem zwrotu z inwestycji jest tu cała potęga danego państwa. Podczas kryzysu finansowego z roku 2008 obligacje niemieckie miały przez jakiś czas negatywne oprocentowanie – to znaczy, że inwestorzy traktowali je jako bezpieczną przystań na równi z np. złotem. Również obligacje korporacyjne to bezpieczny instrument. O ile dana firma nie zbankrutuje, to otrzymamy co najmniej zwrot zainwestowanych pieniędzy. Zazwyczaj można jednak liczyć na całkiem pokaźny, pewny zysk z obligacji.

Ryzyko: bardzo małe do małego.

Dzieci

Wychowanie pojedynczego dziecka od narodzenia do samodzielności to zazwyczaj wydatek kilkuset tysięcy złotych. Dowiedziono statystycznie, że im więcej pieniędzy zainwestujemy w dziecko, tym średnio uzyskamy lepsze wyniki. Oczywiście zależy to od kryteriów przyjętych przy ocenie rentowności takiej inwestycji – autorzy badań zazwyczaj przyjmują za ‘sukces inwestycyjny’ uzyskaną przez dziecko edukację i ich powodzenie finansowe.

Jeśli oczekujemy zysków pieniężnych z inwestycji w dziecko, to możemy słono się przeliczyć, choć oczywiście zdarzają się przypadki dzieci celowo wychowanych na znanych sportowców czy muzyków. Brakuje szerokich badań naukowych, by można było ocenić średnią rentowność takich zachowań. Pomimo, że dzieci istnieją fizycznie na świecie, to inwestycję taką można zaliczyć do niematerialnych ze względu na typ oczekiwanego zysku.

Ryzyko: niewymierne – nie da się ocenić.

Inwestycja w edukację

To bezpieczna inwestycja niematerialna, której dokonują nawet zupełni laicy w temacie inwestycji. Firmy przeznaczają na edukację pracowników duże sumy, poprzez szkolenia czy kursy, bo wiedzą jak istotna jest ta inwestycja niematerialna.

Także inwestor powinien myśleć nie tylko nad tym gdzie ulokować swoje pieniądze, ale też czas. Mamy dobrą wiadomość. Właśnie zainwestowałeś w swoją edukację czytając ten tekst.

Ryzyko: małe.