11 09

Według prognoz, w 2021 roku, na rynku kapitałowym dojdzie do kolejnej recesji gospodarczej. To z kolei może doprowadzić do światowego kryzysu. Sytuacja już jest odczuwalna w takich państwach jak Chiny, Niemcy czy Francja. W jaki sposób ochronić się przed tym zjawiskiem?

Co to jest recesja gospodarcza. Jak wygląda obecna sytuacja w Europie?

Od jakiegoś czasu mówi się, że na świecie zaczyna panować recesja gospodarcza. Co to jest recesja? W ekonomii określa się tak zjawisko polegające na wysokim zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego. Oznacza spadek produkcji krajowej, spadek zatrudnienia i ogólny spadek działalności gospodarczej. Samo słowo “recesja” pochodzi od dwóch łacińskich słów – “recessio” (“cofanie się”) i “recedere” (“ustępować, cofać się).

Według amerykańskiego ekonomisty i statystyka, Juliusa Shiskin’a, recesja gospodarcza występuje, gdy przez dwa kolejne kwartały obserwuje się spadek dochodu narodowego. Taka definicja recesji jest stosowana obecnie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Za recesję jest uznawana również sytuacja, w której w państwie da się zaobserwować wzrost bezrobocia o 1,5 proc. w ciągu 12 miesięcy.

Od wielu miesięcy ekonomiści ostrzegają, że czeka nas globalne spowolnienie gospodarcze. Już teraz widać hamowanie w największych państwach Unii Europejskiej – w tym we Włoszech, Francji i w Niemczech. We wszystkich krajach płacących w euro można zaobserwować stopniowe zwalnianie PKB. Pamiętajmy, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat taka sytuacja miała miejsce dwa razy – za każdym razem kończąc się recesją trwającą przez ponad rok.

Wskaźnik wzrostu gospodarczego, czyli co to jest PKB?

Recesja gospodarcza to sytuacja spowodowana wieloma różnorodnymi czynnikami. Jednak najważniejszym jest spadek Produktu Krajowego Brutto. Wskaźnik ten określa ile dóbr i usług udało się wytworzyć na danym terenie i w określonym czasie. Oblicza się go trzema metodami:

  • metodą produkcyjną,
  • metodą dochodową,
  • metodą wydatkową.

Według metody produkcyjnej PKB stanowi wartość dodaną wytworzoną przez wszystkie podmioty w kraju. Oblicza się ją odejmując koszty produkcji od wartości wytworzonych towarów i usług. Metoda dochodowa obliczana jest w taki sposób, że dodaje się dochody z pracy, z kapitału, z państwa i amortyzację wszystkich właścicieli produkcji w kraju. Ostatnia metoda wyliczenia PKB to suma wydatków wszystkich nabywców dóbr finalnych wg wzoru: wydatki rządowe (bez transferów) + inwestycja + konsumpcja + zmiana stanu posiadania.

Możemy wyróżnić nominalny i realny produkt krajowy brutto. Nominalny PKB wylicza się na podstawie wartości pieniądza, na który ma wpływ zmiana cen bieżących. Natomiast PKB realny oblicza się w cenach stałych rynkowych. Nie ma na niego wpływu inflacja, ani deflacja. Jest właściwym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego ponieważ pokazuje zmiany produkcji w czasie.

Jak przygotować się na kryzys finansowy, czyli w co inwestować przed recesją?

Kryzysy gospodarcze oddziałują na życie wszystkich ludzi. Warto jednak pamiętać, że przed kryzysem możemy się ochronić. W jaki sposób? Poprzez odpowiednie zarządzanie swoimi zasobami oraz zdobytym kapitałem. W trudnych sytuacjach przedsiębiorcy mogą np. inwestować w bezpieczne waluty, takie jak frank szwajcarski lub dolar amerykański.

Świetnym sposobem na ochronę kapitału jest również inwestowanie w metale szlachetne bądź w diamenty. Taka lokata kapitału sprawdzi się, jeśli obawiamy się np. konfliktu zbrojnego, ponieważ złoto, srebro czy kamienie szlachetne są cennym towarem na całym świecie.

Nadwyżki kapitału możemy również zainwestować w mieszkania na wynajem. Taka inwestycja początkowo kosztuje sporo, jednak nieruchomości stopniowo zyskują na wartości. Dodatkowo pozwalają na systematyczne generowanie kolejnych nadwyżek finansowych, które można przeznaczyć na dalsze inwestycje, powiększające portfel i zwiększające bezpieczeństwo finansowe.